Nieuw: Summer drop Beachwear nu online
Sluiten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.
1.3 Klant: de wederpartij van Sam Friday Retail BV met wie Sam Friday Retail BV een Overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.
1.5 Partijen: Sam Friday Retail BV en Klant gezamenlijk.
1.6 Sam Friday Retail BV: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
1.7 Website: de website van Sam Friday Retail BV te vinden onder de URL www.samfriday.com.
1.8 Zaken: kleding en accessoires welke Sam Friday Retail BV op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail) nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts) handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.
2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.
3.2 Sam Friday Retail BV garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Sam Friday Retail BV hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.
3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Sam Friday BV er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Sam Friday Retail BV mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

 4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.
4.2 Sam Friday Retail BV is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.
4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische betaling; (iDeal)
b. door middel van een creditcard; (Mastercard en Visa)
c. door middel van Mr. Cash. (België)
4.4 De actievoorwaarden van speciale prijzen en/of gratis producten bij aankoop van een ander product, vervallen op het moment dat niet meer aan de oorspronkelijke voorwaarden is voldaan of als een product geretouneerd wordt. Het gratis product wordt dan in rekening gebracht bij Klant.

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings e-mails zijn indicatief.
5.2 Sam Friday Retail BV zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voor zover Sam Friday Retail BV niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Sam Friday Retail BV heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden terug te sturen naar Sam Friday Retail BV mits:
a. de Zaken in originele staat, schoon en voorzien van verpakking, tags en prijskaartjes worden teruggezonden
b. de Zaken incl. ingevuld retourformulier teruggezonden worden. 
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Sam Friday Retail BV het in ontvangst heeft genomen.
6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst is de Klant gerechtigd de Zaken binnen dertig (30) dagen terug te sturen mits:
a. de Klant het meegeleverde retourformulier heeft ingevuld en bij de retourzending heeft geplaatst
b. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Sam Friday Retail BV het in ontvangst heeft genomen. De Klant ontvangt een e-mail bij ontvangst Zaken.
7.2 Indien na onderzoek van Sam Friday Retail BV blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Sam Friday Retail BV op kosten van de Klant de zaken terug sturen.
7.3 Indien na onderzoek van Sam Friday Retail BV inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar in ander maat of kleur. Is de Zaak niet meer leverbaar heeft de Klant recht op restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.
7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.
7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een aangemaakte retouropdracht via de site wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Sam Friday Retail BV
8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Sam Friday Retail BV deze uitingen sturen.
8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Sam Friday Retail BV aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Sam Friday BV, welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Sam Friday BV zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
9.3 Klant kan het geschil –indien en voor zo ver Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Sam Friday Retail BV is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.
10.2 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Sam Friday Retail BV inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.