Summer Sale is here!
Sluiten

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Sam Friday BV, welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Sam Friday BV zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.
9.3 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen - voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.